NEWS最新消息

【小巢分享月】老朋友滿千送百
      年終將近

     
      小巢
開心2015年認識很多老朋友

     
      滿滿的感動老朋友們給予小巢    很多的關心.照顧

     
      以及希望小巢更好的建議

     
       在此   小巢推出了老朋友才擁有的優惠專案

     
      即日起,
老朋友提早續約       

     
     總租金滿3000元以上現折300元
               滿5000元以上現折600元


注意事項:

1. 小巢迷你倉全分店及櫃位均可使用。
2. 每位客戶限用一次。
3. 小巢迷你倉保有活動修改權利。